Vedtægter

Navn og hjemsted
§1 Foreningens navn er Skt. Clemens Drengekor.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

Formål
§2. Foreningens formål er at tilrettelægge arbejdet i koret Skt. Clemens Drengekor sammen med korets dirigent og i øvrigt at fungere som støttegruppe for koret med det formål at skabe et drengekor tilknyttet Aarhus Domkirke, samt et forum i Aarhus for skoling af sangligt begavede drenge.

Medlemsskab
§3. Som medlemmer kan optages personer, som har interesse i drengekorets drift. Forældre til drengene i koret er fødte, kontingentfri medlemmer.
§4. Udmeldelse af foreningen indgives skriftligt til bestyrelsen. Manglende betaling af kontingent fører automatisk til udmeldelse af foreningen.

Generalforsamlingen
§5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal.
Stk. 3. Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
Stk. 4. Afstemning/valg foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemning/valg foregå skriftligt, når mindst én af de fremmødte forlanger dette. Hvert forældrepar har 1 stemme pr. dreng, de har i koret.
Stk. 5. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutnings-dygtig, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede.
Stk. 6. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning fra formand og dirigent
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
7. Eventuelt

Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.
§6. Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.
Stk. 2. Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for ét år ad gangen.

 

 

 

 

 

 
 

Foreningens ledelse
§7. Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 6 medlemmer. Dirigenten er født medlem af bestyrelsen. De øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen således, at tre medlemmer er på valg lige år og to medlemmer er på valg i ulige år. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter. Herudover sidder der en repræsentant fra Aarhus Domkirkes menighedsråd. Denne vælges i menighedsrådet for en periode på 2 år.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde med formand, kasserer, sekretær og evt. øvrige poster. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal heriblandt formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte såvel faste som ad hoc udvalg, og kan i øvrigt overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen fastlægger sammen med korets dirigent retningslinier for optagelsesprøven til drengekoret.

§8. Dirigenten er ansvarlig for afholdelsen af prøver samt udførelsen af drengekorets koncert-arrangementer.
Stk. 2. Dirigenten har den fulde myndighed over ledelsen af prøver.
Stk. 3. Dirigenten har fuld myndighed over den musikalske udførelse af det vedtagne program.
Stk. 4. Senest én måned før den nye sæson skal dirigenten over for bestyrelsen fremlægge skitse til sæsonens arbejdsprogram.
Stk. 5. Det endelige arbejdsprogram fastlægges af dirigenten i samråd med bestyrelsen. Dirigenten kan nedlægge veto ifht. programønsker.

Forpligtelser
§9. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Vedtægtsændringer
§10. Vedtægtsændringer kan kun finde sted, når 2/3 af samtlige afgivne stemmer er for forslaget.

Foreningens opløsning
§11. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun finde sted på en til dette formål særlig indkaldt generalforsamling.
Stk. 2. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 3. Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til almene musikalske formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. november 2003.
Der er foretaget en vedtægtsændring I §7 på generalforsamlingen 17. November 2010.
Der er foretaget en vedtægtsændring I §7 på generalforsamlingen 18. November 2012.
Der er foretaget en vedtægtsændring I §5 stk.4 og stk. 6 på generalforsamlingen 17. November 2013.